Algemene voorwaarden Plastische Chirurgie Wijzer.nl  

Datum: 24-01-2018

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat uw kliniek/bedrijf akkoord met deze algemene voorwaarden en sluit u met Healthy Advertising kvk nummer 54202787 hierna te noemen ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ een overeenkomst voor plaatsing van kliniekgegevens waaronder (maar niet beperkt tot) teksten, links, adresgegevens, namen van medewerk(st)ers van uw kliniek, afbeeldingen, hierna te noemen ‘advertentie’ voor één kalenderjaar met jaarlijkse stilzwijgende verlenging  van steeds één kalenderjaar.

Inschrijving

Inschrijving kan plaatsvinden door het invullen van een inschrijfformulier dat ondertekend retour gestuurd kan worden naar Healthy Advertising of een foto van het inschrijfformulier dat ingestuurd wordt naar Healthy Advertising.
Verder kan ingeschreven worden door afspraken omtrent plaatsing van uw kliniekgegevens te maken via mailcontact waarna deze vastgelegde afspraken via mail worden beschouwd als zijnde het inschrijfformulier. Door akkoord te geven via mail voor plaatsing van uw kliniekgegevens is de inschrijving voor een advertentie bindend.
Indien in het verdere verleden afspraken zijn gemaakt via inschrijfformulier danwel mailcontact en dit formulier of de mailcorrespondentie is niet meer voorhanden dan geldt uw betaling van de factuur van het vorige kalenderjaar als bevestiging van de afspraken uit het verleden.

Opmaak en inhoud advertentie

Adverteerder ontvangt in de advertentie een vermelding van kliniek/bedrijfsgegevens inclusief:

- plaatsing logo bij kliniek/bedrijfsnaam
- plaatsing van 1 tot 8 foto’s
- link naar een (promotionele) youtube video (indien kliniek een video beschikbaar heeft op Youtube)
- vernoeming behandelmethoden die adverteerder uitvoert in kliniek en matchen met beschreven behandelmethoden op Plastische Chirurgie Wijzer.nl 
- adresgegevens + kaart
- plaatsing namen werkzame specialisten
- plaatsing promotietekst ‘over ons’
- koppeling aan contactopties : clicks naar website, aanvragen consult, telefonisch contact, vraag stellen
- link(s) naar externe websites waarop beoordelingen van uw kliniek staan. Alleen de externe websites waarnaar u op uw eigen website duidelijk verwijst worden opgenomen.

We hebben het recht om een door adverteerder aangedragen (content en opmaak van een) advertentie ten allen tijde te weigeren of aan te passen zonder adverteerder hiervan op de hoogte te stellen. Healthy Advertising beslist of aangeleverde content van de advertentie geschikt is om te adverteren.

Adverteerder gaat ermee akkoord dat Healthy Advertising benodigde content zoals logo, foto's, teksten van de website van adverteerder mag kopiëren voor gebruik op Plastische-chirurgie-wijzer.nl

Statistieken

Om de effectiviteit van de advertentie te meten dient adverteerder zelf analytics software te gebruiken om de effectiviteit van de advertentie (zoals bijv. verstuurde clicks) op Plastische Chirurgie Wijzer.nl  te meten. Healthy Advertising verstrekt geen informatie over (herkomst en hoeveelheden) van clicks of aantallen contactaanvragen die via haar eigen systemen gemeten worden.

Contactaanvragen

Via de website kunnen consumenten via maximaal vier contactopties contact opnemen met adverteerder. De koppeling aan de contactopties is afhankelijk van de beschikbare contactgegevens van adverteeder.
De gegevens die een consument/aanvrager invult in de contactformulieren op Plastische Chirurgie Wijzer.nl worden via mail naar u toegestuurd. Healthy Advertising slaat géén gegevens op van de aanvrager. De gegevens van de consument/aanvrager worden dus maar één keer verstuurd en kunnen niet alsnog verstuurd worden. 

Wijzigingen in gegevens van uw bedrijf

Adverteerder zal Healthy Advertising steeds zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in de gegevens welke relevant zijn of kunnen zijn voor uw communicatie met Healthy Advertising en advertentie op Plastische Chirurgie Wijzer.nl 
Wijzigingen in de url’s van uw website, e-mail adres, telefoonnummer en naam contactpersoon dient u in ieder geval direct aan ons door te geven. We zijn niet aansprakelijk voor gegevens die verloren gaan omdat er verkeerde of niet up-to-date gegevens bij ons bekend zijn.

Storingen en onderhoud

We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen bij onze hosting provider. We zijn gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud onze systemen en software gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de adverteerder verschuldigd te zijn.
We zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de adverteerder indien we daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld.

Tarieven en betaling

Alle facturen dienen volledig voldaan te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Indien we uw betaling niet ontvangen binnen deze termijn, hebben we het recht om uw advertentie te deactiveren totdat we de betaling ontvangen hebben. De adverteerder heeft geen recht op restitutie van betaling of vermindering of korting op de factuur omdat de advertentie  offline gehaald is. Na ontvangst van de betaling wordt uw advertentie binnen enkele werkdagen weer online geplaatst.

Advertenties worden bij stilzwijgende verlenging van uw advertentie in januari vooruit gefactureerd voor het gehele kalenderjaar.

Deelbetalingen of uitgestelde betaling(en), zijn alleen mogelijk na overleg en met schriftelijke toestemming van Healthy Advertising. Indien u na januari start met adverteren ontvangt u direct de factuur.

Het tarief van de advertentie voor het volgende kalenderjaar wordt maximaal 10% verhoogd ten opzichte van het tarief van het lopende kalenderjaar.

Indien we uw betaling niet ontvangen binnen 30 dagen na de factuurdatum ontvangt u na minimaal 7 dagen een 1e herinnering en hierna na minimaal  7 dagen een 2e herinnering. Indien we uw betaling niet ontvangen voor de vervaldatum van de 2e herinnering hebben we het recht om een invorderingsbureau en/of incassobureau in te schakelen voor inning van de factuur. Alle kosten die nodig zijn om de factuur te innen zijn voor rekening van de klant/adverteerder.

Opzegging en restitutie

Indien u uw advertentie wenst te beëindigen dient u dit via post of via e-mail schriftelijk aan te geven vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Uw opzegtermijn bedraagt dus 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. Uw opzegging is geldig nadat u een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen.

Bij opzegging van uw advertentie tijdens de advertentieperiode, worden reeds betaalde facturen niet gerestitueerd.
Zonder opzegging vóór 1 december van het lopende kalenderjaar blijft uw advertentie na 1 januari actief en wordt deze stilzwijgend verlengd met één kalenderjaar.  U ontvangt in januari de factuur voor verlenging van uw advertentie.
Adverteerder heeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding en Healthy Advertising is per direct gerechtigd om advertentie van adverteerder te verwijderen zonder dat deze recht op teruggaaf van (delen van) het bedrag heeft in de volgende gevallen:

- Indien voor adverteerder surseance van betaling wordt verleend
- ten aanzien van de adverteerder faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken
- Adverteerder op non-actief wordt gesteld
- de kliniek of het bedrijf van adverteerder wordt gesloten door de Inspectie van de Gezondheidszorg
- een medewerk(st)er van de adverteerder uit het BIG register wordt geschrapt
- of op andere wijze duidelijk wordt dat de kwaliteit van zorg door (een specialist of medewerk(st)er) van adverteerder in het geding is bijv. wanneer aan zorgverlener een maatregel of bevel is opgelegd op grond van de wet

Verkoop website aan derden

Healthy Advertising heeft het recht om de domeinnamen Plastische-Chirurgie-Wijzer.nl .nl en de bijbehorende website te verkopen of over te dragen aan een derde partij. Adverteerder heeft na betaling van de factuur in Januari bij een stilzwijgende verlenging van het abonnement altijd recht op onbeperkt clicks en leads in het lopende kalenderjaar en tot het einde van het lopende kalenderjaar. Indien een nieuwe eigenaar uw abonnement wil stopzetten dient deze dit te doen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, waarna adverteerder nieuwe afspraken dient te maken over adverteren.

Upgraden website en verandering domeinnaam

Healthy Advertising heeft het recht om de website en domeinnaam Plastische Chirurgie Wijzer.nl  te veranderen naar een andere website of domeinnaam. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op restitutie van betaling of vermindering of korting op de factuur omdat de website of domeinnaam is veranderd.

Aansprakelijkheid

Mocht Healthy Advertising aansprakelijk gesteld worden dan is de aansprakelijkheid van Healthy Advertising beperkt tot maximaal het bedrag van de advertentie zoals betaald door adverteerder. Healthy Advertising is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien via een advertentie op  Plastische Chirurgie Wijzer.nl wordt doorverwezen naar een website van adverteerders of andere derden is Healthy Advertising op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de website waarnaar gelinkt en verwezen wordt.

Healthy Advertising is gerechtigd om op elk moment delen van Plastische Chirurgie Wijzer.nl tijdelijk of permanent offline te halen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Adverteerder verschuldigd te zijn of betalingen te restitueren. Dit ook indien er als gevolg van de aanpassingen, wijzigingen, verwijdering of offline halen van een deel of delen van de website meer of minder beoordelingen of contactaanvragen gerealiseerd worden voor adverteerder. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Healthy Advertising en de adverteerder is het Nederlandse recht van toepassing.

De Adverteerder en Healthy Advertising zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging voorwaarden

We zijn ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij grote wijzigingen wordt adverteerder op de hoogte gehouden. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele vereenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.


Healthy Advertising
Merovingenstraat 39
6132 EC in Sittard
Kvk:  54202787